اهداف برگزاری رویداد توسط سازمان

اهداف اصلی سازمان تامین اجتماعی از برگزاری رویداد شامل موارد زیر است:

• ترویج فرهنگ خلاقیت، کارآفرینی و نوآوری باز در فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی
• شناسایی و درک بهتر از نیازها و مسایل موجود در حوزه بیمه و سلامت دیجیتال در کشور
• ایجاد فرصت های برابر برای حمایت مادی و معنوی از ایده ها و طرح های نوآورانه و فناورانه
• تسهیل همکاری و تعامل بین استارت آپ ها و سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرایی شدن ایده ها یا طرح ها یا محصولات منتخب
• کمک به رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری و استارت آپی (کسب و کارهای نوپا) کشور در حوزه های بیمه و سلامت دیجیتال