معیارهای ارزیابی و پذیرش در رویداد

در ارزیابی اولیه، آن دسته از ایده هایی که به تشریح ویژگیهای ذیل پرداخته باشند از اولویت بالاتری برای انتخاب شدن برخوردار می باشند:

• ایده ارائه شده بتواند یکی از نیازهای خدماتی یا اجتماعی سازمان در بخش بیمه و سلامت دیجیتال را برطرف سازد.

• تمایز ایده شما با دیگر فعالیت‌هایی که قبلا در این زمینه انجام شده است مشخص باشد.

• مشتریان بالقوه و بازار هدف ایده یا طرح شما مشخص و به اندازه کافی بزرگ باشد.

• قابلیت لازم برای پیاده سازی ایده یا طرح وجود داشته باشد.

• موانع و هزینه های پیاده سازی ایده یا طرح مشخص شده باشد.