شرایط و قوانین رویداد

شرکت کنندگان در رویداد نیاز است ملاحظات ذیل را برای شرکت در این رویداد در نظر بگیرند

هم به صورت فردی و هم تیمی می توانید ثبت نام کنید.

ایده ها باید با محوریت بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و مرتبط با بهبود خدمات/ فرآیندهای بخش بیمه و سلامت دیجیتال باشند.

ایده هایی که به مرحله ارزیابی ثانویه در پایان فصل وارد می شوند لازم است تیم تشکیل دهند.

ترکیب مناسب (داشتن تخصص های مکمل) تیم برای برخورداری از حمایت سازمان جهت اجرایی شدن ایده در سازمان تاثیرگذار است.