ارزیابی ایده ها

معیارهای ارزیابی ایده حداکثر امتیاز
توانمندی علمی و فنی تیم پیشنهاد دهنده برای اجرای ایده (ارزیابی قابلیت های تیم) ۱۵
میزان شفاف و واضح بودن ایده (پرهیز از کلی گویی) ۱۰
توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه ۱۵
قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ایده در سازمان (امکان پذیر بودن پیاده سازی ایده(به لحاظ سازمانی، فنی، حقوقی، اقتصادی)) ۲۵
میزان نیاز و تقاضای بازار ۲۰
نوآوری، خلاقیت و ابتکار قابل توجه در ایده مطرح شده ۵
جدید بودن ایده (Novelty) ۵
مرتبط بودن ایده با ماموریت های سازمان ۵
جمع امتیاز ۱۰۰